- Kosmetika gaplamasynyň hil üpjün edijileri

ÖNÜMLER

Ekologiýa taýdan arassa 11 mm inçe duman pürküji


Giriş

Nasos mehanizmi, hoşboý ysyň gözegçilikde goýberilmegini üpjün etmek üçin döredildi, şonuň üçin ulanyjylar degişli mukdarda atyrlary galyndylar ýa-da gaty güýçli ys sepip bilerler.

- Kosmetika gaplamasynyň hil üpjün edijileri

ÖNÜMLER

PP PLASTIK PERFUM PEN


Giriş

Perförite atyrlar üçin döredilen ykjam we ýumşak gaplama çözgüdi. Bu ruçka görnüşindäki gap, amatlylygy, göterijiligi we nepisligi hödürleýär, bu ýolda parfýumeriýa höwesjeňleri üçin iň oňat saýlama bolýar.

0/0

IEST GOWY SATYL

Aýratyn önümler

KOMPANI .A

Hanson gaplamasy barada

2007


Tapyldy

50


Gurnama maşyn

1000


Gündelik çykyş

200


Müşderä hyzmat etmek

“Yuyao Hanson Packaging Co., Ltd.”

Hanson Packaging 2007-nji ýylda döredilip, elmydama pürküji nasosy, atyr nasosy, atomizator we kiçi trigger pürküji boýunça ýöriteleşendir. Ulag amatly amatly Ningbo Zhejiang-da ýerleşýäris. Biz berk hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanýarys. Gaty hil gözegçiligi material gözlemekden, gaýtadan işlemekden we synagdan başlap gaplamaga çenli her bir amalda ýerine ýetirilýär. Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan ykrar edilýär we olara ynanýar we ykdysady we sosial zerurlyklary yzygiderli kanagatlandyryp biler. Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin tagalla edýäris. Müşderilerimize täze önüm setirlerini döretmäge näme edip biljekdigini gowy bilýäris.

Öňdebaryjy we hünärmen tehnologiýalara we enjamlara eýe bolduk, häzirki wagtda synag maşynlary, ýelim sepýän maşynlar we ş.m. ýaly 45-den gowrak dürli awtomatik gurnama maşynlary bar. Taýýar ýükleriň 95% -i maşyn bilen tamamlanýar. Gündelik önümi takmynan 400,000-500,000 PC we 98% Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Merkezi Amerika we Gündogar Aziýa ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär. O E M we O D M sargytlary hem mähirli garşylanýar.

MEN BILEN IŞLE. .N

Hyzmatlarymyz

Hususy nusga

Islendik dizaýnyňyzy öndürip bileris

Qualityokary hilli önümler

Bizde berk gözegçilik ulgamy bar .Bazarda gowy abraý.

Çalt we arzan eltip bermek

Ekspeditordan (Uzyn şertnama) uly arzanladyş bar.

Durnuklylyk kesgitlenmedidoly özleşdirilen
Kosmetiki losyonyň gaplanylmagy üçin ulanylýan çüýşe losyon çüýşesi diýilýär. Emulsion çüýşe gaplamasynyň häzirki wagtda birnäçe aýratynlygy bar. Birinjisi ýokary derejeli, kosmetiki gaplamalar, material bolsun ýa-da çap bolsun, ýokary derejeli tendensiýany görkezýär. Ikinjisi, adatça nasos kellesi bilen bolýar, emulsiýa önüminiň aýratynlygy sebäpli, emulsiýa çüýşesinde esasan nasos kellesi bolar. Üçünjisi çydamly, ulanmak aňsat, ulanmak aňsat hem gaty möhümdir.
Kosmetiki atyr atomizatory, hoşboý ys ulanylyşynyň amatlylygyny we göterijiligini ýokarlandyrmak üçin döredilen ykjam we ajaýyp enjamdyr. Parfýumeriýa sungatyna ýokary baha berýän we gündelik işlerinde rahatlyk duýgusyny isleýänler üçin hökmany aksessuar. Atomizator, adatça aýna, metal ýa-da çydamly plastmassa ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalyp, berkligi we uzak ömri üpjün edýär. Ykjam ululygy, syýahat etmek ýa-da ýolda ulanmak üçin ajaýyp edýär, adamlara nirede bolsa-da halaýan yslaryny götermäge mümkinçilik berýär.
100% gaýtadan işlenip bilinýän, gözellik önümleri üçin ekologiýa taýdan arassa gaplar, köp materially gaplamalara garanyňda gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak aňsat, goşmaça sökmek prosesi talap edilmeýär we ekologiýa taýdan arassa gözellik gaplaýyş önüminiň ömri has uzyn.
Kosmetiki gaplama damjasy çüýşesi, çüýşedäki suwuklygy aňsatlyk bilen geçirip we ulanyp bilýän kosmetiki gaplama pudagynda möhüm orny eýeleýär, şeýle hem damja çüýşesini kosmetiki gaplama pudagynda has giňden ulanýar.
Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da kömek gerek bolsa jaň ediň: + 86-13586776465

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan.

Gyzgyn önümler - Sahypanyň kartasy

Habaryňyzy goýuň

TOP